โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบฯ ปี 64 วงเงิน 3.2 ล้านลบ. มีผล 1 ต.ค. 63

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 64 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63