LHFund ขายกอง LHINDIA-E ถึง 13 ธ.ค.นี้

LHFund ออกกองทุน LHINDIA-E เน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย เสนอขายวันนี้-13 ธ.ค.นี้