“ครม.” ไฟเขียวร่างกฎกระทรวง 5 ฉบับ เว้น-ลดค่าธรรมเนียมปชช.พื้นที่ประสบภัย บรรเทา “โควิด”

“ครม.” ไฟเขียวร่างกฎกระทรวง 5 ฉบับ เว้น-ลดค่าธรรมเนียม "แจ้งเกิด-ตาย-ขอคัดสำเนาทะเบียนราษฎร" บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายปชช.พื้นที่ประสบภัยได้รับผลกระทบ “โควิด”