“ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม” รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

คณะอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี "ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม" รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่