SPI ถอดรื้อ แตกแล้วโต

นานมาแล้ว จนเกือบจะลืมว่า กลุ่มสหพัฒน์ เคยมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย ทั้งที่ว่าไปแล้วมีมากกว่า 15 บริษัท