PCSGH ตั้ง “อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ” นั่ง CEO แทน “ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ“ มีผล 12ก.ค.62

PCSGH ตั้ง "อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ" นั่ง CEO แทน “ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ“ มีผล 12 ก.ค.62