ACE ชนะประมูล 2 โรงไฟฟ้าขยะ กำลังผลิตรวม 19.8 MW

ACE ชนะประมูล 2 โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชน ในจ.อุดรธานี-นครราชสีมา กำลังผลิตรวม 19.8 MW อายุสัญญาแห่งละ 25 ปี

1 2 3 9