BKER รีแบรนด์สู่ “ALLY” พร้อมชื่อใหม่ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์”

BKER รีแบรนด์สู่ "ALLY" พร้อมชื่อใหม่ "ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์" จากเดิม "ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล" มีผล 9 ก.พ.นี