การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของพนักงาน

DPIA จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนายจ้างในการตรวจสอบความจำเป็น ความเหมาะสม และความได้สัดส่วนในการใช้มาตรการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

Legitimate interests จะเป็นฐานที่เหมาะสมต่อการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นมาประมวลผล โดยกิจกรรมการประมวลผลนั้นเป็นกิจกรรมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าจะดำเนินการเช่นนั้น

ผลในทางกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้อมูลแฝงและข้อมูลนิรนาม

การตีความหมายของการจัดเก็บข้อมูลที่ผ่านการทำเป็นข้อมูลแฝงหรือข้อมูลนิรนามว่ายังจัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่นั้นมีผลอย่างมากต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อหน่วยข่าวกรองของอังกฤษไม่มีอำนาจในการใช้มาตรการการเฝ้าระวัง 

แม้คดีนี้จะเกิดขึ้นในสหภาพยุโรป แต่ท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่ามีหลาย ๆ ประเทศที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตย และระบบกฎหมายมหาชนเข้าเป็นคู่กรณี

การโฆษณาออนไลน์กับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในปัจจุบัน ICO ยังไม่ได้มีการออกคำสั่งหรือกฎเกณฑ์หรือข้อแนะใด ๆ เพื่อกำกับดูแลในเรื่องการให้บริการการเผยแพร่โฆษณาแบบ RTB

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ของผู้เยาว์ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ และมีความยุ่งยากหลายประการ

‘แอป’ สำหรับระบบส่งข้อความและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ‘ของบุคคลอื่น’

แอปพลิเคชันหรือ “แอป” สำหรับระบบส่งข้อความทันที (instant communications/Instant messaging) เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการสื่อสารระหว่างบุคคล อาทิ LINE และ WhatsApp เป็นต้น

COVID-19 ข้อสังเกตต่อการเผยแพร่ข้อมูลผู้ติดเชื้อ

ในส่วนของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก็มีบทยกเว้นให้สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม

ความรับผิดจากคุกกี้ของ Google และ Amazon

สิทธิของพลเมืองจะมีคุณค่าและได้รับความเคารพ จำเป็นต้องมีปัจจัยหลายประการประกอบกัน การสร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องแก่ทุกภาคส่วนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับระบบกล้องวงจรปิด

ข้อเท็จจริงในคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ร้องสองรายร้องเรียน Belgium DPA เกี่ยวกับการติดตั้ง CCTV และนำภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดไปใช้ของเพื่อนบ้านของเขา

1 2 3 8