สัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DPA)

ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารไร้สายถือเป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ผลิตและผู้ให้บริการ

Remote Access หน้าที่และความรับผิดของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ในหลาย ๆ กรณี Remote Access ก็อาจกระทำโดยบุคคลภายนอกหรือ “บริษัทผู้ให้บริการ” เพื่อเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการ

Apple และการกำหนดค่าส่วนแบ่งการจัดจำหน่าย

App Store เปรียบเสมือนตลาดซื้อขายที่ Apple เป็นผู้ผูกขาดและกำหนดเงื่อนไขการทำธุรกรรมต่างๆ บนแพลตฟอร์มของตนเองแต่เพียงผู้เดียว

Amazon อำนาจผูกขาดของแพลตฟอร์มและการใช้ข้อมูลการค้า

แม้ว่า Amazon จะเริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและได้รับความนิยมจากการเป็นร้านหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด แต่ธุรกิจของ Amazon ไม่ได้จำกัดเฉพาะอีคอมเมิร์ซเท่านั้น

สภาวะการพักชำระหนี้

หลักการที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ถูกกำหนดไว้ใน “กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้” คือแนวคิดในเรื่องของ “สภาวะการพักชำระหนี้”

ความไม่พร้อมในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (3)

ส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไม่สามารถใช้บังคับได้ คือ การขาดอนุบัญญัติต่าง ๆ ที่ต้องออกมาตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

ความไม่พร้อมในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (2)

ขณะนี้เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้มีการเลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 ซึ่งควรจะต้องมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับได้ในวันที่ 27 พ.ค. นี้ออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ

‘การบินไทย’ ทางเลือกตามกระบวนการล้มละลาย

กรณีที่บริษัทการบินไทยล้มละลาย สิ่งที่อาจจะต้องคิดต่อเนื่อง คือ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเจ้าหนี้ทั้งหลาย รวมถึงบุคลากรในสายการบินไทยเอง

ปรับโครงสร้างการบินไทย : ทางรอด ทางเลือกรัฐวิสาหกิจไทย

การแก้ปัญหาคงไม่สามารถทำได้ด้วยเพียงการเติมเม็ดเงินลงไปในกิจการเท่านั้น ตราบเท่าที่ภาพรวมของการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจไทยทั้งหมดยังไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

ความไม่พร้อมในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความยินยอมถือเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญในการเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หากไม่มีแนวทางปฏิบัติดังกล่าวที่เป็นรูปธรรม ก็เป็นการยากที่บุคคลที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง

1 2 3 4 5 8