ปรับโครงสร้างการบินไทย : ทางรอด ทางเลือกรัฐวิสาหกิจไทย

การแก้ปัญหาคงไม่สามารถทำได้ด้วยเพียงการเติมเม็ดเงินลงไปในกิจการเท่านั้น ตราบเท่าที่ภาพรวมของการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจไทยทั้งหมดยังไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

ความไม่พร้อมในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความยินยอมถือเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญในการเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หากไม่มีแนวทางปฏิบัติดังกล่าวที่เป็นรูปธรรม ก็เป็นการยากที่บุคคลที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง

AI และกรณีเงินเยียวยา

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้เพียงเครื่องจักร และนำไปสู่การตัดสิทธิหรือเป็นโทษแก่บุคคล เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง

การกำกับทุนนิยมสอดแนม

การสอดส่องข้อมูลของประชาชนไม่เพียงรัฐเท่านั้นที่สามารถทำได้ กลับพบว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อาจเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่าหน่วยงานของรัฐเสียอีก

การเฝ้าระวังด้านสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด-19

วิกฤตินี้อาจทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยรัฐที่อาจจะถูกทำให้ด้อยค่าลงในอนาคตด้วยข้ออ้างในเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยสาธารณะก็เป็นได้

การทำงานที่บ้าน และมาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูล

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มาตรการที่หลายองค์กรใช้เพื่อบรรเทาความเสี่ยงในการติดเชื้อคือการอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน

ซีพี – เทสโก้ อนาคตร้านสะดวกซื้อจะไปทางไหน

Cap & Corp Forum การประกาศเข้าซื้อกิจการของเทสโก้ (ประเทศไทย) และ เทสโก้ (มาเลเซีย) ของเครือซีพี เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ทั้งจากนักลงทุนและผู้บริโภค อย่างไรก็ตามธุรกรรมครั้งนี้ยังต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของไทยเสียก่อน แต่ในส่วนของมาเลเซียไม่มีปัญหาในเรื่องกฎหมายแข่งขันทางการค้าเนื่องจากกฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศมาเลเซียไม่ครอบคลุมถึงประเด็นการซื้อกิจการและการควบรวมกิจการ นับว่าเป็นกฎหมายแข่งขันทางการค้าสมัยใหม่เพียงไม่กี่ประเทศที่ยกเว้นเรื่องการควบรวมกิจการ เข้าใจว่าคงเป็นนโยบายของประเทศมาเลเซียที่ต้องการส่งเสริมการควบรวมกิจการเพื่อให้ธุรกิจมีขนาดใหญ่ขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก การซื้อกิจการครั้งนี้ มีมิติด้านการแข่งขันทางการค้าอยู่หลายประการ เนื่องจากเครือซีพีประกอบธุรกิจและจะเข้าไปเป็นผู้ประกอบธุรกิจในหลาย ๆ ตลาดที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับไฮเปอร์มาเก็ต ซูเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อ แต่บทความนี้ผู้เขียนขอนำเสนอเฉพาะมิติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบการแข่งขันที่อาจจะเกิดขึ้นในธุรกิจร้านสะดวกซื้อเท่านั้น (Convenience store) ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจที่สำคัญอยู่ 4 รายประกอบด้วย 7-Eleven, Tesco Express, Familymart และ Big C Mini โดยแต่ละรายมียอดเงินขายและส่วนแบ่งตลาด ดังนี้ เฉพาะในธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven และ Tesco Express ถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่แข่งขันอยู่ในตลาดเดียวกัน การเข้าซื้อกิจการของเครือซีพีในตลาดนี้จึงถือได้ว่าเป็นการรวมธุรกิจในแนวราบ (Horizontal merger) ทำให้ภายหลังการรวมธุรกิจเครือซีพีจะมีส่วนแบ่งในตลาดร้านสะดวกซื้อเท่ากับร้อยละ 86 ซึ่งถือเป็นส่วนแบ่งตลาดที่สูงมาก เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจรายที่ 3 นั้น […]

เมื่อปัญญาประดิษฐ์เป็นเจ้าของสิทธิบัตร?

Cap & Corp Forum ปัญญาประดิษฐ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยวิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างนวัตกรรมมาเป็นระยะเวลานาน และด้วยความก้าวหน้าของอัลกอริทึมแบบระบบการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) ปัญญาประดิษฐ์จึงสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยและปัญญาประดิษฐ์ที่ร่วมวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ปัญญาประดิษฐ์หรือเครื่องจักรอาจเคยเป็นเพียงเครื่องมือของนักวิจัย ในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นได้ทำให้เครื่องจักรเปลี่ยนเป็นนักวิจัยได้เองโดยที่ในกระบวนการวิจัยนั้นอาจไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงเลย เมื่อปัญญาประดิษฐ์ถูกเปลี่ยนสถานะจากเครื่องมือของมนุษย์ไปเป็นนักวิจัย (จักรกล) ในการพัฒนานวัตกรรมเสียเอง จึงเกิดประเด็นทางกฎหมายตามมาว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นจะมีสถานะเป็น “ผู้ประดิษฐ์” (Inventor) ในระบบกฎหมายสิทธิบัตรเช่นเดียวกับมนุษย์ได้หรือไม่ รวมถึงการมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ของปัญญาประดิษฐ์ที่จะเกิดมีขึ้นภายใต้ระบบกฎหมายสิทธิบัตรด้วย ประเด็นท้าทายขอบเขตของระบบกฎหมายสิทธิบัตรต่อการยอมรับถึงสถานภาพของปัญญาประดิษฐ์ถูกนำขึ้นสู่กระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรของสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (European Patent Office, EPO) และสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหราชอาณาจักร (United Kingdom Intellectual Property Office, UKIPO) อันเกี่ยวเนื่องกับการประดิษฐ์จำนวน 2 รายการ โดยในการประดิษฐ์นี้ในแบบคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นต่อ EPO และ UKIPO ได้ระบุว่า ผู้ประดิษฐ์ คือ เครื่องจักรที่ชื่อว่า “DABUS” โดยเจ้าตัว DABUS เองก็เป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรเช่นกัน โดยมันถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็น Artificial Inventor โดยเฉพาะ (รายละเอียดเพิ่มเติม http://imagination-engines.com) โดยผู้ที่ทำการประดิษฐ์ […]

กรณีศึกษาควอลคอมม์และการผูกขาดทางการค้า

ต้นทุนที่อาจแฝงอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี  5G ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

Artificial General Intelligence (AGI)

ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าการลงทุนและทิศทางของเทคโนโลยีจะนำพาเราไปถึงยุค AGI ได้จริงหรือไม่ และระบบกฎหมายจะเตรียมพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์นั้นอย่างไร

1 2 3 4 5 6 8