กรณีศึกษา Carrefour Group ละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การศึกษาจากคดีในต่างประเทศที่มีการบังคับกฎหมายนี้มาก่อนแล้วย่อมสามารถทำให้ผู้ประกอบการเห็นแนวทางการเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ได้ดียิ่งขึ้น