EASTW หั่นค่าน้ำประปา ช่วงเม.ย.-มิ.ย.63 ลดผลกระทบโควิด

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 พ.ค. อนุมัติให้บริษัทให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในสัญญาที่ EASTW จำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในอัตรา 1.5% เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) และในอัตรา 20% เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) ในพื้นที่ประปาสัตหีบ ซึ่งจำหน่ายให้ประชาชนโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนต่อนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นการร่วมสนับสนุนผ่าน กปภ. ไปยังประชาชนผู้ใช้น้ำของ กปภ. สืบเนื่องจาก กปภ. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังบริษัท ให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ กปภ. ในสัญญาที่ EASTW ได้รับสัญญาจาก กปภ. และได้รับสัมปทานจากกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 3 […]

1 2 3 6