EE เผยโรงไฟฟ้าเอสเอสยูที 2 บล็อคสร้างล่าช้ากว่าแผน ขอเลื่อน COD เป็น ส.ค.-ก.ย.59

EE เผยโรงไฟฟ้าเอสเอสยูที 2 บล็อคสร้างล่าช้ากว่าแผน จึงได้แจ้งต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อขอเลื่อนวัน COD บล็อคที่ 1 จากวันที่ 1 เม.ย.59 เป็นวันที่ 1 ส.ค.59 และบล็อคที่ 2 จากวันที่ 1 มิ.ย.59 เป็นวันที่ 1 ก.ย.59

1 2 3