EXIM BANK ตั้ง “พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา” เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่

EXIM BANK ตั้ง “พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา” เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี .โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.59

1 2 3