ความรับผิดจากคุกกี้ของ Google และ Amazon

สิทธิของพลเมืองจะมีคุณค่าและได้รับความเคารพ จำเป็นต้องมีปัจจัยหลายประการประกอบกัน การสร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องแก่ทุกภาคส่วนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

YouTube และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

หาก YouTube/Google เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลผู้ใช้บริการโดยไม่มีเหตุทางกฎหมายอ้างอิง ก็อาจจะมีความรับผิดอื่น ๆ ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เช่นกัน

Google, Fitbit ข้อพิจารณาทางกฎหมายในการเข้าซื้อกิจการ

ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปดูเสมือนจะขยับไปในทิศทางเดียวกันที่ต่างเรียกร้องให้มีการควบคุมและกำกับดูแลบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่างเข้มงวดขึ้น

FAANG’s Falling. $1 Trillion Drop, So Far

FAANG’s fell from the bull's rush, and entered the bear's claws, leaving a trail of $1 trillion in capital losses compared to their combined 52 week high. Empirical data, statistical forecasts, and market corrections are parts that compounded to NASDAQ’s superstars’ descent. But, it's also a human nature thing.

1 2