INTUCH ปันผลเด่น

มีการวิเคราะห์กันว่า INTUCH ยังคงความสามารถทำกำไรในปี 64 ทรงตัวในระดับใกล้เคียงกับปี 63 เนื่องจากกำไรของบริษัทเกือบ 100% จะมาจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทลูก

1 2 3 4 22