KSL ลงนามความร่วมมือ “วว.” เสริมสร้าง-พัฒนาทางวิทยาศาสตร์

KSL ลงนามความร่วมมือ "วว." เสริมสร้าง-พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 2 3 4 7