KTAM ชี้ช่องเปลี่ยน ‘แต้มไร้ค่า’ เป็น ‘เงินออมดิจิทัล’

การปรับตัวให้เท่าทันความก้าวหน้าของยุคสมัย โดยเฉพาะในเรื่องของ “เทคโนโลยีประยุกต์” ถือเป็นภารกิจสำคัญของทุกภาคธุรกิจ

1 2 3 4 5 8