KTAM ตั้งเป้า AUM โต 7 แสนล้านพร้อมเน้นขยายฐานลูกค้ารายย่อย

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 อยู่ที่ 617,621 ล้านบาท ซึ่งโตกว่าปี 2557 ประมาณ 4% โดยมาจากกองทุน Money Market ที่โตเพิ่มขึ้น 65% ปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประมาณ 98,200 ล้านบาท กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF ) โตเพิ่มขึ้น 10% และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ( RMF ) โตเพิ่มขึ้น 12.6 %

1 6 7 8