KTECH “สร้างด้วยใจ ให้ด้วยรัก”พัฒนาการศึกษา-พื้นฐานเยาวชน

KTECH สร้างสรรค์สังคมในโครงการ ‘สร้างด้วยใจ ให้ด้วยรัก’ ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนตงศิริราษฏ์รอนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างโอกาสการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน