การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

Legitimate interests จะเป็นฐานที่เหมาะสมต่อการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นมาประมวลผล โดยกิจกรรมการประมวลผลนั้นเป็นกิจกรรมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าจะดำเนินการเช่นนั้น