LH Fund เปิดกองทุนใหม่ ขาย 17-29 ม.ค.

LH Fund เปิดกองทุนใหม่ LHROBOT-E เสนอขาย 17-29 ม.ค.นี้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เน้นลงทุนในต่างประเทศ