MFECกูรูหั่นราคาเป้าหมายลงเป็น 9.40 บาทแต่ชูฐานะการเงินดี-ผลตอบแทนเงินปันผลสูง

MFEC โบรกฯหั่นราคาเป้าหมายลงเป็น 9.40 บ. จากเดิม 10 บ. (PER คงเดิม 15x) สะท้อนการประมาณการกำไรปกติปี 58-60 ลงจากเดิม 5-7% เนื่องจาก Backlog ปีนี้มีมูลค่าคงเหลือไม่มาก และความล่าช้าการประมูลงานภาครัฐ ทำให้เราปรับสมมติฐานการรับรู้รายได้จาก Backlog และมูลค่า New project signed อย่างไรก็ดี MFEC ยังมีโอกาสเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้งมีจุดเด่นฐานะการเงินที่ดีและมีผลตอบแทนเงินปันสูงเฉลี่ยต่อปี 6-7%

1 2 3