หุ้นรับอานิสงส์ภัยแล้ง

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่บ่งบอกถึงความรุ่นแรงมากขึ้น ซึ่งทำให้ได้รับผลกระทบไปทุกภาคส่วน แต่กลับกันก็ยังมีกลุ่มธุรกิจหนึ่งได้รับอานิสงส์จากสถานการณ์ภัยแล้ง

1 2 3 6