ONEAM ประกาศจ่ายปันผล 5 กองทุน

บลจ.วรรณ โชว์ปันผลกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 4 กองทุน และ 1 กองทุนทรัสต์ อัตราเฉลี่ยผลตอบแทนยังอยู่ในเกณฑ์น่าสนใจระดับ 5-6% แนะลงทุนเป็นทางเลือกในภาวะตลาดหุ้นยังมีความผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศที่ยังไม่ชัดเจน

1 2