โผล่ชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ PLANET เทขายหุ้นเกิน 5% ช่วงราคาทะยานแรง!

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET โดย นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 5.6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 22.48% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับที่ 1-5 มีดังนี้ ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 1. นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ 70,200,000 28.08 2. MR. Trevor John Thompson 70,200,000 28.08 3. นาย สาธิต รัฐเลิศกานต์ 10,460,000 4.18 […]

1 2 3