PREB เคาะเลื่อนประชุมผถห.ปี 63 พร้อมร่นวันจ่ายปันผล 0.60 บ. เร็วขึ้นเป็น 30 เม.ย.

PREB เคาะเลื่อนประชุมผถห.ปี 63 ลดความเสี่ยงโควิด-19 พร้อมร่นวันจ่ายปันผล 0.60 บ. เร็วขึ้นเป็น 30 เม.ย.63 จากเดิมกำหนดจ่าย 22 พ.ค.63

1 2 3 5