องค์กรบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในการได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (right to information privacy) เป็นสิทธิที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล