SCBLIFE

ประเด็นที่ยุ่งยากและซับซ้อนที่สุดคือการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดที่ต้องขออนุญาตก่อนการรวมธุรกิจ

1 2