SO ลุ้นระทึก! Pre Open 5 นาทีเสมอไอพีโอ 6.50 บาท

SO ลุ้นระทึก! Pre Open 5 นาทีเสมอไอพีโอ 6.50 บาท จากราคา IPO ที่ 6.50 บาท โดยจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายก่อนเปิดตลาดประมาณ 8.5 ล้านหุ้น ด้านฝั่งซื้อ (Bid) ประมาณ 3.64 ล้านหุ้น ส่วนฝั่งขาย (Offer) ประมาณ 7.06 ล้านหุ้น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี ประเทศไทย จำกัด มหาชน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

1 2