TEAMG เผยเดือนเม.ย.-มิ.ย. คว้า 7 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 155 ลบ.

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG แจ้งการลงนามสัญญาโครงการใหม่ที่สำคัญ ในเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน โดยบริษัท ผู้ว่าจ้าง: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบวางท่อเสริมศักยภาพน้ำอุปโภคบริโภคจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัด-อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบริษัท และ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)ผู้ว่าจ้าง: การประปาส่วนภูมิภาค สัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบพัฒนาระบบประปารองรับพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยบริษัท ผู้ว่าจ้าง: การประปาส่วนภูมิภาค สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบงานโยธา โ รงไฟฟ้า CCCP 6 โ รง โดยบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) […]

1 2 3 4 9