VIH โอเว่อร์แวลู

ถ้าประเมินความเสี่ยงการลงทุนในหุ้น VIH ช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่า นี่เป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงในการลงทุนที่สูงตัวหนึ่ง เพราะเมื่อคิดคำนวณตามหลักสูตรในการลงทุนเบื้องต้นจะเห็นว่า ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเกินความเป็นจริงค่อนข้างเยอะ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักสำหรับนักลงทุนที่อยู่ห่างไกลจากข้อมูลวงใน

1 2 3