บลจ.กสิกรไทย ออกกองตราสารหนี้ไทย

บลจ.กสิกรไทย ออกกองตราสารหนี้ไทย 32 เดือน ชูผลตอบแทน 2.10% ต่อปี เสนอขาย 14-20 ก.พ.

นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด หรือ บลจ.กสิกรไทย (K-Asset) เปิดเผยว่า ในวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2560 บลจ.กสิกรไทยจะเสนอขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 32 เดือน เอ (KTF32MA) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 2.10% ต่อปี โดยกองทุนดังกล่าวมีอายุโครงการประมาณ 2 ปี 8 เดือน เหมาะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ยาวขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น และสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงต่ำ

โดยกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 32 เดือน เอ (KTF32MA) จะเน้นการลงทุนในหุ้นกู้ชั้นนำของบริษัทในประเทศไทย โดยเบื้องต้นจะลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน), หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งหุ้นกู้ทั้งสองได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Fitch ประเทศไทย ที่ระดับ AA+ และ A- ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก TRIS ที่ระดับ A+, A และ A- ตามลำดับ ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวจะมีการจ่ายผลตอบแทนโดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกๆ 6 เดือน