EIC เอาจริง! จ่อฟ้อง “พรพันธ์ ศิริวงศ์” เรียกค่าเสียหาย 132 ล้าน หลังยื้อจ่ายหนี้ ST

EIC เอาจริง! จ่อฟ้อง “พรพันธ์ ศิริวงศ์” เรียกค่าเสียหาย 132 ล้าน หลังยื้อจ่ายหนี้ ST


บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC ระบุว่า บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม2559 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นของบริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด หรือ ST โดยลงประกาศให้นักลงทุนที่สนใจทำคำเสนอซื้อมายังบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2559 ซึ่งในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ทางบริษัท สมาร์ท เมอช้านท์ จำกัด หรือ SMI และนางสาวพรพันธ์ ศิริวงศ์ ณ อยุธยาได้มีจดหมายมายังบริษัทแจ้งยืนยันว่ายังมีความประสงค์จะขอชำระเงินค่าหุ้นส่วนที่เหลือ 150,000,000 บาท และเงินมัดจำ 70,000,000 บาท ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 พร้อมกับลงประกาศเตือนผู้ที่ประส

งค์จะร่วมประมูลซื้อหุ้นว่า สัญญาซื้อขายระหว่าง EIC และ SMI ยังมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้น EIC ไม่มีสิทธิที่จะโอนขายหุ้น ST

ทั้งนี้การประกาศเตือนดังกล่าวสร้างความสับสนต่อนักลงทุนที่สนใจเป็นเหตุให้บริษัทเสียโอกาสที่ดีในการขาย จนเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หลังเวลาปิดรับคำเสนอซื้อ ผลปรากฏว่ามีผู้เสนอซื้อหุ้นเพียงรายเดียวคือ นายรักหนึ่ง พหลโยธิน เสนอขอซื้อหุ้น ST ทั้งหมด ในราคา 18,000,000 บาท และในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ทาง SMI และนางสาวพรพันธ์ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา ก็ไม่ได้มาชำระเงินตามที่ได้ลงประกาศไว้

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทหากภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ SMI และนางสาวพรพันธ์ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา ไม่จ่ายเงินตามจำนวนดังกล่าวมายังบริษัทให้ถือว่าคณะกรรมการมีมติอนุมัติขายหุ้น ST จำนวน 3,232,000 หุ้น ในราคา 5.57 บาท รวมมูลค่า 18,000,000 บาท คิดเป็น 26.94% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทสมาร์ท แทรฟิค จำกัด ให้แก่ นายรักหนึ่ง พหลโยธิน

โดยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 บริษัทได้รับเงินมัดจำจาก นายรักหนึ่ง แล้วเป็นจำนวน 9,000,000 บาท และส่วนที่เหลืออีก 9,000,000 บาท จะชำระภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันลงนามสัญญาซื้อขาย ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับ SMI และนางสาวพรพันธ์ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา เพื่อเรียกเงินส่วนต่างจำนวน 132,000,000 บาท และค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทพร้อมดอกเบี้ย รวมถึงจะดำเนินคดีอาญากับผู้สั่งจ่ายเช็คจำนวน 5,000,000 บาท ที่ถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินต่อไป

ทั้งนี้การขายหุ้นของ ST ออกในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นเนื่องจากจะช่วยแก้ไขด้านการจัดการบัญชีและงบการเงินของบริษัทและบริษัทร่วมซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการบันทึกบัญชีของ ST ที่ไม่มีเอกสารที่เหมาะสมเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขไว้หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีจากงบการเงินของ ST ที่ไม่ได้บันทึกเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินที่ให้กู้ยืมแก่กรรมการที่ไม่มีหลักประกันและเป็นเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย NP บนหลักทรัพย์ EIC มาโดยตลอด

อนึ่ง สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท EIC ครั้งที่ 16/2559 มีมติให้บอกกล่าวยกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด หรือ ST จาก บริษัท สมาร์ท เมอช้านท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ SMI และนางสาวพรพันธ์ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา รวมถึงเรียกร้องค่าเสียหาย เนื่องจาก SMI และนางสาวพรพันธ์ ได้ผิดนัดไม่สามารถชำระหนี้ภายในวันที่ 31 ต.ค 2559 ได้ ซึ่งบริษัทได้ขยายระยะเวลาการชําระหนี้ไปหลายครั้งแล้ว แต่ต่อมาเช็คลงวันที่ 11 พ.ย. 2559 ที่สั่งจ่ายบริษัทเป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท ไม่สามารถขึ้นเงินได้ การขายหุ้น ST ออกไปจึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผู้บริหาร ST ที่ไม่สามารถจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปได้ ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขไว้หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด เป็นเหตุให้ ก.ล.ต. ต้องดำเนินการพิจารณาเปรียบเทียบปรับจากการที่บริษัทไม่สามารถจัดทำและนำส่งรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

Back to top button