ครม.ไฟเขียวแผนพัฒนา 76 จังหวัด-18 กลุ่มจังหวัด วงเงินราว 6.31 หมื่นลบ.

ครม.ไฟเขียวแผนพัฒนา 76 จังหวัด-18 กลุ่มจังหวัด พร้อมเห็นชอบงบประมาณวงเงินราว 6.31 หมื่นลบ. จำนวน 2,505 โครงการ


นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2560-2564) โดยเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด 76 จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จำนวน 18 กลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบคำของบประมาณประจำปี 2561 เพื่อใช้ในการดำเนินการดังกล่าวรวม 63,145 ล้านบาท คิดเป็นทั้งหมด 2,505 โครงการ

ทั้งนี้ โครงการที่ ครม.เห็นสมควรสนับสนุนกรอบวงเงินนั้น เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่จะนำมาใช้สนับสนุนเพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญ

Back to top button