ตลท.อย่างเข้ม! สั่ง EIC ชี้แจง กรณีเข้าซื้อกิจการ “ส.ธนา”

ตลท. สั่ง EIC ชี้แจงการเข้าซื้อ “ส.ธนา”-วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน ภายใน 27 มี.ค.นี้ หลังมองราคาซื้อไม่สมเหตุสมผล


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ให้บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC ชี้แจงความสมเหตุสมผลราคาซื้อบริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด และวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน หลัง EIC แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อลงทุนในบริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด (ส.ธนา) ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท 372 ล้านบาท เป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญถึง 96%ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่บริษัทดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชี ณ สิ้นปี 2558 เพียง 19 ล้านบาท และจะจ่ายชำระเป็นเงินสดจากเงินเพิ่มทุนที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทจะเพิ่มทุนจาก 1.08 พันล้านบาท เป็น 7.71 พันล้านบาท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ EIC ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560

Back to top button