MK ออกหุ้นกู้ 1 พันลบ. ดอกเบี้ย 4.25% ขายรายใหญ่ 21-23 เม.ย.นี้

MK ออกหุ้นกู้ 1 พันลบ. อายุ 3 ปี ดบ. 4.25% ขายผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ 21-23 เม.ย.58 ระดมทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน-รองรับการลงทุนของบริษัท


บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK ระบุว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2561  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีระยะเวลาในการจองซื้อระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2558 ผ่านธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ รองรับการลงทุนของบริษัททั้งในปัจจุบันและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Back to top button