EIC เพิ่มทุนขาย RO ซื้อ “ส.ธนา” หวังขยายธุรกิจโฆษณาเต็มสูบ

EIC จ่อเพิ่มทุน 6.27 พันล้านหุ้น ขาย RO พร้อมใจดีแจกวอแรนต์ เพื่อเข้าซื้อ "ส.ธนา มีเดีย" หวังขยายธุรกิจโฆษณาเต็มสูบ


บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด และนำเสนอเรื่องการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ส.ธนา มีเดียจำกัด เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ซึ่งเป็นวาระที่เลื่อนออกมาจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท ไม่สามารถจัดทำรายงานความเห็น นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ทันตามกำหนด

โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า บริษัทฯ ต้องเร่งหาธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ รวมถึง เพื่อเป็นการ ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯมีแหล่งที่มาของรายได้เพียง1ธุรกิจจาก การลงทุนหลักในบริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด ซึ่งธุรกิจดังกล่าวเป็นช่วงขาลงและไม่สามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ เป็นสำคัญและนอกจากนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ว่า ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีข้อมูล ที่เพียงพอเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนได้รับทราบและ เพื่อเป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจ

รวมทั้งเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของสิ่งที่บริษัทฯ ต้องประสบปัญหาอยู่ นอกจากนี้จากการเจรจากับผู้ขาย ยินยอมขยายระยะเวลาในการซื้อขายหุ้นบริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด จากเดิม “ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ภายหลังได้รับอนุมัติเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว” เป็น “ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว”

 

โดยมีมติยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ในเรื่องของการลดทุน เพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (EIC-W4)

ขณะที่มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,485,294,461บาท เป็น 907,671,015 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 577,623,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

นอกจากนี้มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 907,671,015บาทเป็น 6,271,362,692 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 6,271,362,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้นละ 1 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 5,363,691,677 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,502,517,315 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดเสนอขายในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นใหม่

โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาหุ้นละ 0.15 บาท จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,556,674,362 หุ้นมูลค่าที่ตราไวหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทครั้งที่4 (EIC-W4) โดยหุ้นสามัญใหม่ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 9 หุ้นเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ0 บาท ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกและมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาท

รวมถึงจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 304,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ (1) การปรับสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทครั้งที่ 2 (EIC-W2) จำนวน 280,000,000 หุ้นและ (2)  การปรับสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทครั้งที่ 3 (EIC-W3) จำนวน 24,500,000 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) (Record Date) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และเพื่อสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 4  กรกฎาคม 2560

โดยมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์กรุงเทพ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทสามารถระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต สร้างแหล่งรายได้ใหม่จากธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นและทำการศึกษาถึงรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนแล้วเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

Back to top button