TFD อ่วม! ปี 60 ขาดทุนเพิ่มเป็น 470 ลบ. หลังค่าใช้จ่ายพุ่ง


บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TFD รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทขาดทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน อีกทั้งยังมีต้นทุนขายและต้นทุนให้เช่าและบริการในปี 2560 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

Back to top button