PICO เข้าลงทุน “ทเว็นตี้เท็น มีเดีย” ขยายธุรกิจออกแบบ-จัดนิทรรศการ

PICO เข้าลงทุนมูลค่า 5 ลบ.ใน "ทเว็นตี้เท็น มีเดีย" ขยายธุรกิจออกแบบ-จัดนิทรรศการ


บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ PICO ระบุว่า  บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ทเว็นตี้เท็น มีเดีย จำกัด จำนวน 50,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน 100%

ทั้งนี้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 58 โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการขยายธุรกิจออกแบบ ตกแต่งและจัดสร้างนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ซึ่งจะเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต

Back to top button