TTA งบฯปี 62 โตกระฉูด 168% หลังรายได้รวม-กำไรขั้นต้นพุ่ง

TTA งบฯปี 62 โตกระฉูด 168% หลังรายได้รวม-กำไรขั้นต้นพุ่ง


บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.62 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดดังกล่าวบริษัทมีรายได้รวมในปี 62 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11% ขณะที่กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 2% จากปี 61 นอกจากนี้ยังมีกำไรจากการลงทุนจากการขายหุ้นบางส่วนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำนวน 283.7 ล้านบาท อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง

Back to top button