SPCG ยกเลิกแผนซื้อหุ้นคืน 14 ล้านหุ้น วงเงิน 250 ลบ.

SPCG ยกเลิกแผนซื้อหุ้นคืน 14 ล้านหุ้น วงเงิน 250 ลบ.


บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 มี.ค. มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน เพื่อซื้อหุ้นคืน เพื่อซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 14.02 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 1.44% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยใช้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 250 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 7 เม.ย.-30 ก.ย.63 นั้น

ขณะนี้บริษัทขอยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนต่อไป

Back to top button