“พนม ควรสถาพร” เก็บหุ้น AGE กว่า 2.8% รวมถือ 21.69%

"พนม ควรสถาพร" เก็บหุ้น AGE กว่า 2.8% รวมถือ 21.69%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE โดย นายพนม ควรสถาพร ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 2.8307% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 21.6995% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button