PTT ส่ง “วรวัฒน์ พิทยศิริ” กุมบังเหียน GPSC หลังดัน “ชวลิต” นั่งซีอีโอ IRPC

PTT ส่ง "วรวัฒน์ พิทยศิริ" กุมบังเหียน GPSC หลังดัน "ชวลิต" นั่งซีอีโอ IRPC


บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ  GPSC ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ได้รับทราบการลาออกของ นายชวลิต ทิพพาวนิช จากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 และได้อนุมัติการแต่งตั้งให้ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ  ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงานของ GPSC ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดย นายวรวัฒน์ พิทยศิริ  มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ GPSC ในฐานะบริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล และแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ที่มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจ

โดยเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การสร้างเสถียรภาพด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน เพื่อก้าวสู่ธุรกิจ S-Curve ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต

ทั้งนี้ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ อายุ 54 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และได้ร่วมงานกับกลุ่ม ปตท. มากว่า 20 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในกลุ่ม ปตท. อาทิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ปตท. ปฎิบัติงาน Secondment ตำแหน่ง President บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด เป็นต้น

สำหรับประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หลักสูตร  Direct Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  หลักสูตร NIDA-Wharton Exclusive Leadership program จาก The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA  เป็นต้น

Back to top button