PLE คว้างานก่อสร้าง-ปรับปรุงสำนักงานใหญ่ “ทอท.” มูลค่าเฉียด 2 พันลบ.

PLE คว้างานก่อสร้าง-ปรับปรุงสำนักงานใหญ่ “ทอท.” มูลค่าเฉียด 2 พันลบ.


บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PLE แจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 บริษัทได้เข้าลงนามสัญญาก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและการบินและงานปรับปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมสำหนักงานใหญ่ ทอท.”กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โดยงานดังกล่าวมีมูลค่ารวม 1,978 ล้านบาท (รวม VAT) โดยมีพื้นที่ก่อสร้างรวม 55,137 ตารางเมตร และระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน นับจากวันที่ ทอท.มีหนังสือส่งมอบพื้นที่แจ้งให้เริ่มปฏิบัติ

Back to top button