SNC ปรับแผนเงินเพิ่มทุน! ทุ่ม 1.15 พันลบ. ลุยขยายธุรกิจเดิม “รับจ้างผลิต-เครื่องใช้ไฟฟ้า

SNC ปรับแผนเงินเพิ่มทุน! ทุ่ม 1.15 พันลบ. ลุยขยายธุรกิจเดิม "รับจ้างผลิต-เครื่องใช้ไฟฟ้า


บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SNC ขอรายงานมติที่สำคัของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัคร้ังที่ 4/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ต่อตลาดหลกัทรัพยแห่งประเทศไทย สรุปได้ด้งนี้

มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทวไป (Public Offering) ที่ได้ อนุมัติไปแล้วให้สอดคล้องกับโครงการที่บริษัทจะดำาเนินการต่อไปในอนาคต โดยเหตุผลและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การใช้เงิน

เนื่องจากบริษัทได้รับแจ้งจากลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตตู้เก็บเครื่องมือ(Toolbox) และเป็นผู้เช่าโรงงาน และคลังสิ้นค้าให้เช่าที่บริษัทจะก่อสร้างว่าอยู่ระหว่างการถูกเข้าซื้อกิจการจึงจำเป็นต้อชะลอแผนการขยายการลงทุนในประเทศไทย โดยจะสามารถดำเนินการใด ๆ ได้ภายหลังจากกระบวนการสอบทานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) แล้ว เสร็จและสรุปผลการเขาซื้อกิจการ

ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลาหลายเดือน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการรอผลการเข้าซื้อกิจการของลูกค้ารายดังกล่าวจะทำให้บริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจ จึงเห็นควรนำเงินเพิ่มทุนมาใช้ในการขยายกำลังการผลิตในธุรกิจเดิมและรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM) ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องเป็นหลักเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต หากบริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ในธุรกิจของบริษทัและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในอนาคต รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) ต่อไปดังนี้

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินเดิม คือ เพื่อรองรับการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าสำหรับธุรกิจผลิตตู้เก็บเครื่องมือ (Toolbox) และการสร้างคลังสินค้าสำหรับใช้ภายในกลุ่มบริษัท จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ 780 ล้านบาท,2.เพื่อรองรับการย้ายสายการผลิตจากจังหวัด สมุทรปราการ มาที่จังหวัดระยอง ให้เป็นศูนย์ รวมการผลิตแบบครบวงจรจำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ 200 ล้านบาท และ 3.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ คือ 1.เพื่อขยายกำลังการผลิตธุรกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจ รับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM) ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า (PARTS)และ ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ (AUTO)และ รองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจประมาณ 1,155 ล้านบาท และ2.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

โดยแผนดังกล่าวจะนำเสนอต่อในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหุ้นคร้ังที่ 2/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

Back to top button