บอร์ด AOT อนุมัติ! ยืดเวลาให้ “สายการบิน” ชำระค่าบริการสนามบินฯ ออกไป 9 เดือน

AOT อุ้ม “สายการบิน” ขยายเวลาชำระค่าบริการสนามบินฯ ออกไป 9 เดือน เหตุได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  หรือ AOT (ทอท.) ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2562 และได้ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน ทั่วโลก ทำให้สายการบินไม่สามารถทำการบินและให้บริการแก่ผู้โดยสารได้อย่างเต็มขีดความสามารถตามปกติ สายการบินในประเทศไทยหลายสายการบินได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์ดังกล่าว และส่งผล กระทบต่อสภาพคล่องในการดำเนินงาน บางสายการบินต้องหยุดประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว ตามข่าวที่ทราบดีอยู่แล้วนั้น

ดังนั้น AOT ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่ง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบินและผู้ประกอบการ ที่เป็นคู่ค้าของ ทอท.มาอย่างต่อเนื่อง และจากการรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน สายการบิน มีความประสงค์ให้ทอท.พิจารณามาตรการช่วยเหลือในการเลื่อนชำระค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการต่างๆ(Credit Term Payment)

โดยพิจารณาจากการประมาณการตลาดด้านการบินของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) (พ.ศ. 2568 -2569) โดยสายการบินต่างๆรวมทั้งสมาคมสายการบิน ประเทศไทยและคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้มีหนังสือขอให้ทอท.พิจารณา มาตรการช่วยเหลือสายการบินเพิ่มเติมในปี 2564 เพื่อให้สายการบินยังคงสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้

ประกอบกับ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือขอให้ทอท.พิจารณาให้การช่วยเหลือสายการบินในการเลื่อนชำระ ค่าเช่าพื้นที่ค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบและช่วยให้สายการบินมีกระแสเงินสดในการดำเนินกิจการต่อไปได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบและช่วยเหลือสายการบินให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่25สิงหาคม 2564 ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือสายการบินที่ทำการบิน ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ดังนี้

1.เลื่อนการชำระค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่อง อำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charge) สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนเมษายน – ธันวาคม 2564 ออกไปงวดละ 9 เดือน และให้สามารถแบ่งชำระเงินในแต่ละงวดดังกล่าวสูงสุดได้ไม่เกิน 12 เดือน โดยไม่ถือว่าเป็นการชำระล่าช้า

2.ทั้งนี้ เฉพาะสายการบินที่มีหนังสือร้องขอมายัง ทอท. 2. ทอท.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ สายการบินให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Back to top button