EE แรงต่อ 4% ลุ้นผลงานครึ่งปีหลังเด่น บุ๊กขายโรงไฟฟ้า 1.24 พันลบ.

EE บวกต่อ 4% ลุ้นผลงานครึ่งปีหลังเด่น บุ๊กขายโรงไฟฟ้า 1.24 พันลบ. หวังนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน - ลงทุนธุรกิจกัญชากัญชง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE ณ เวลา 10.11 น. อยู่ที่ระดับ 1.67 บาท บวก 0.07 บาท หรือ 4.38% สูงสุดที่ระดับ 1.71 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 1.63 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 408.51 ล้านบาท

โดยปัจจัยที่คาดว่าส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นวันนี้ เนื่องจากการเขามาเก็งผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะเติบโตในช่วงครึ่งปีหลัง จากการบันทึกพิเศษขายโรงไฟฟ้า

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีตามที่บริษัทจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) จำนวน 7,297,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของ SSUT ให้แก่บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในราคามูลค่ารวมเท่ากับ 1,246,121,100 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 170.76 บาท โดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นและรับชำระค่าหุ้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นั้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนว่าบริษัทยังไม่สามารถโอนหุ้นดังกล่าวได้ตามที่กำหนดเนื่องจากมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่ได้ตกลงกันไว้กับ E-COGEN ในเรื่องของการที่บริษัทต้องได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ SSUT ในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน ซึ่งขณะนี้ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะได้รับหนังสือยินยอมจากผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

อนึ่ง บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ SSUT เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท ฯ และใช้เป็นเงินทุนสำหรับพัฒนา ขยาย หรือลงทุนในธุรกิจในกลุ่มธุรกิจประเภทปัจจุบันของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งเป็นหมวดอุตสาหกรรมปัจจุบันของบริษัทฯ

โดยในปี 64 -65 จะมุ่งเน้นธุรกิจการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม และธุรกิจการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นหลัก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงและมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาวเป็นหลัก ซึ่งอาจรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การพัฒนา การเพาะปลูก การผลิต การแปรรูป ไปจนถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง โดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อขยายฐานลูกค้า สร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมและศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

Back to top button