Technical Brief – บล.คิงส์ฟอร์ด

Technical Brief - บล.คิงส์ฟอร์ด ประจำวันที่ 23 ก.ย.2564


BAM

Resistance 19.60-20.00

Support 18.70

แนะนำเก็งกำไรแท่งเทียนดีดตัวขึ้น พร้อมกับปริมำณกำรซื้อขำยเข้ำสะสมขณะที่ MACD ก ำลังเริ่มเงยหัวกลับเข้ำโซนบวก ประเมินหำกยืนแนวรับ 18.70 บำท ได้ลุ้นแรงหนุนดันขยับขึ้นต่อ โดยมีแนวต้ำน 19.60-20.00 บำทตำมล ำดับ และ Stop Loss ที่ 18.50 บำท

 

BTS

Resistance 9.85-10.00

Support 9.45

แนะนำเก็งกำไร แท่งเทียนทยอยฟื้นตัวขึ้นผ่าน EMA200 วัน มาพร้อมปริมาณการซื้อขายไหลเข้าสะสม หนุนด้วยสัญญาณบวกจาก RSI และ MACD เบื้องต้นหากยืนแนวรับ 9.45 บาท ได้ลุ้นเห็นการทยอยปรับตัวขึ้นต่อ โดยมีแนวต้าน 9.85-10.00 บาท และวาง Stop Loss ที่ 9.30 บาท

 

IVL

Resistance 44.00-47.00

Support 43.00

แนะนำเก็งกำไรแท่งเทียนแกว่งซิกแซกในกรอบขาขึ้น พร้อมปริมาณการซื้อขายเข้าสนับสนุน ด้านสัญญาณจาก RSI มีแนวโน้มเริ่มฟื้นตัว หากยืนแนวรับบริเวณ 43.00 บาท ได้ลุ้นทยอยฟื้นตัวขึ้นต่อ โดยมีแนวต้าน 44.00-47.00 บาท ส่วน Stop Loss 42.00 บาท

Back to top button